Advertorial

LEED Scoring και Συνθετα Πανελ Αλουμινιου etalbond®

Στα πλαίσια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και με δεδομένο ότι ο κατασκευαστικός κλάδος ευθύνεται για πάνω από το 1/3 των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στην ατμόσφαιρα, έχει αυξημένη σημασία η χρήση υλικών με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διεθνή συστήματα όπως, τα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM, WELL και Level(s), τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης και της βιωσιμότητας των κτιρίων. Τα κατασκευαστικά προϊόντα αλουμινίου βοηθούν στην βελτίωση της αξιολόγησης αυτής με πολλούς τρόπους, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω.

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος
Τα προϊόντα αλουμινίου για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση κύκλου ζωής, βοηθούν στην απόκτηση «πόντων» στα συστήματα αξιολόγησης έργων. Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) είναι ένα τυποποιημένο και επαληθευμένο έγγραφο από τρίτο φορέα (third party) που παρέχει διαφανείς τεχνολογικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος και συνήθως είναι ακόλουθο ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που ονομάζεται Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA). Η περιβαλλοντική δήλωση λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και όχι μόνο τη διαδικασία παραγωγής του, από την εξόρυξη των πρώτων υλών του έως την τελική απόρριψη ή ανακύκλωσή του. Η ύπαρξη EPD επιβραβεύεται από το σύστημα LEED καθώς ποσοτικοποιεί την περιβαλλοντική επίπτωση του κατασκευαστικού προϊόντος με πληρότητα κι όχι αποσπασματικά. Για παράδειγμα, αν και για την αρχική παραγωγή, απαιτείται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, παράγοντες όπως τα μεγάλα ποσοστά ανακύκλωσής τους, η δυνατότητα παραγωγής τους χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους, αντισταθμίζουν και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Η διαδικασία έκδοσης EPD απαιτεί χρόνο και κόστος, καθώς για τη μελέτη του κύκλου ζωής του προϊόντος, απαιτείται εξειδικευμένη και έμπειρη μελετητική ομάδα. Όλα τα προϊόντα της Elval Colour, συνοδεύονται από EPD, επικυρωμένη από τρίτο εξωτερικό φορέα, βασιζόμενη σε ξεχωριστή ανάλυση κύκλου ζωής για το κάθε προϊόν.

Διαφάνεια στα συστατικά του προϊόντος (Material Ingredient Reporting - MIR)
Η δήλωση των συστατικών αποτελεί μια σημαντική βέλτιστη πρακτική, σχετικά με τη βιωσιμότητα των δομικών υλικών. Στόχος είναι οι κατασκευαστές να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση των προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβλαβών συστατικών, έτσι ώστε οι σχεδιαστές και οι ιδιοκτήτες κτιρίων να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούν. Παρέχοντας αυτές τις πληροφορίες, οι κατασκευαστές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των πιθανών κινδύνων για την υγεία των ενοίκων του κτιρίου και να προωθήσουν τη χρήση περιβαλλοντικά προτιμώμενων προϊόντων. Η πρακτική αυτή επιβραβεύεται από το σύστημα LEED, δίνοντας «πόντους» στο κατασκευαστικό έργο, αναλόγως της φύσης των χρησιμοποιούμενων υλικών και του επιπέδου της επιθυμητής πιστοποίησης.
Η Elval Colour παρέχει αναφορές υλικών συστατικών για όλα τα προϊόντα της, καθώς και δήλωση μη χρήσης επικίνδυνων ουσιών που συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω λίστες:
•    στην Restriction list του κανονισμού REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) – Annex XVII
•    στην Authorization List της European Chemicals Agency (REACH Annex XIV) καθώς και
•    στην οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Δεδομένα σχετικά με περιεχόμενα ανακυκλωμένου υλικού στα προϊόντα
Ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα των προϊόντων αλουμινίου, μεταξύ των δομικών υλικών, είναι η δυνατότητα να εμπεριέχουν μεγάλα ποσοστά ανακυκλωμένου αλουμινίου στη σύστασή τους. Τα προϊόντα της Elval Colour και κυρίως τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond® d3, d2 και d1, αξιοποιούν το γεγονός ότι, συγκεκριμένα κράματα αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν απεριόριστες φορές, επιτυγχάνοντας πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Επιπλέον, ο πυρήνας πολυαιθυλενίου των πάνελ, προέρχεται από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (από ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος της ζωής τους - post-consumer), ενώ στα πάνελ με βραδύκαυστα χαρακτηριστικά, που αποτελούνται από πυρήνα μίξης πολυαιθυλενίου και αδρανών υλικών, παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη (pre-consumer scrap).
Επιπλέον τα προϊόντα της, συνοδεύονται με δελτίο περιεχομένων ανακυκλωμένου υλικού, έγγραφο που μπορεί να δώσει «πόντους» στο κατασκευαστικό έργο, αναλόγως του ποσοστού ανακυκλωμένου προϊόντος και του συστήματος περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Ενδεικτικά, στο σύστημα αξιολόγησης LEED, η χρήση υλικών με υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένων συστατικών μπορεί να δώσει πόντους στο έργο τόσο στην κατηγορία Materials and Resources όσο και στην κατηγορία Innovation In Design.
Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 
Η μέθοδος εφαρμογής των βαφικών συστημάτων σε όλα τα προϊόντα της Elval Colour (υγρή βαφή – roll coating process) ουσιαστικά εκμηδενίζει την πιθανότητα απελευθέρωσης VOC στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της τελικής χρήσης τους, καθώς έχει προηγηθεί έκθεση του βαφικού συστήματος σε υψηλές θερμοκρασίες, διαδικασία η οποία οδηγεί στην εξάτμιση όλων των διαλυτών και την αποδέσμευση των VOC από το τελικό προϊόν.
Τα συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης επιβραβεύουν τα έργα που χρησιμοποιούν υλικά με χαμηλή εκπομπή VOC, κυρίως για χρήση προϊόντων σε εσωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην κατηγορία της LEED πιστοποίησης «Indoor Environmental Quality (IEQ)».
Για το λόγο αυτό, η Elval Colour προχωράει το τρέχον διάστημα σε πιστοποίηση των προϊόντων της κατά το ISO 160000 που αφορά την ποσοτικοποίηση παραμέτρων ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων (indoor air quality – IAD).

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.